արաջադրանք

508.      

                      Լուծում

       1)98-12=86 կմ

       2) 86:2=43կմ

       3) 43+12=55կմ

                                     Պատ՝․ 55կմ։

750.                    Լուծում

                        1)  30կմ

752.                    

            Ա)

                          Լուծում

 1. 20×7=170կմ( խ․)

                                          Պատ`.170կմ( խ․)

     Բ)             Լուծում

 1. 5×20=100 կգ
 2. 100×7=700 կգ

                                                Պատ`.700 կգ:

753  

             ա)

                           Լուծում

 1. 245×4=980լ

                             Պատ`.980լ

           բ )     

                     Լուծում                        

 1. 3150:210=15 լ

                                                    Պատ`.15:

    763          

           Ա)    Լուծում

 1. 2×80=160
 2. 2×100=200
 3. 160+200=360  

                                                        Պատ

        Բ)         Լուծում

 1. 18:2=9
 2. 9-3=6(կմ)
 3. 9×2+6X2=30կմ (ժ․)

769.                   

        Ա) 756×92-18940:(2202-2114)-8424×0=88

 1. 2202-2114=88
 2. 756×92=69552
 3. 8424×0=0
 4. 69552-18040=51512
 5. 88-0=88

     810.               Լուծում

                     1) 84+3=87

                                                Պատ`.87:                         

       819                                

                                  Լուծում

                          1)180:3=60

                          2) 5×60=300 (5ժ․)

                                                         Պատ`.300:            

առաջադրանքներ

          427.                                                                                        ա  բ

                     ա ) 55×66=3630                բ) 3267:99=33

                           169:77=22                       22×33=726

                           2904:88=33                    605:11=55

      453.   ա) 6234-503=1197                      բ) 15004-11231=3773              գ) 10002-5030=4968

                    7486-3021=4465                          52001-305=51696                  70786-5200=655286

          469.             

                                                              լուծում

                                                P=100×4=400(մմ)

                                                S=25×25=625 մմ

         471.                            

                                                                 Լուծում

 1. 320+240=560   (մ)

                                                                                             Պատ՝․560մ:

473.    

                                                     Լուծում

                                           1)42+6=48   (կմ)

                                                                                Պատ`.48կմ։

492.                             

                                                                 Լուծում

 1. 75+15=90   (կմ) ժ
 2. 95-75=20

                                                                                                 Պատ`.90,20:

494                                                 

 1. 65+55=120
 2. 170-120=50 կմ

                                                                                               Պատ`.50 կմ:

  495 .                                                  

                                        ա )    46+46=92                բ) 76:2=38   սմ

                                                  p=92             

496 .                                              

                                Ա   )                                            բ)        

                                                     Լուծում                         Լուծում

 1.  52+6=58                     1)46-8=38      
 2.  58:2=29                      2)38:2=19 (լ)
 3. 29+6=35

      Պատ`.35:              3)19+8=27             Պատ`.27:

500.        

                 Ա)      12462+1243=13705                   բ)  21345-3246=18099

                           65241-5462=59778                         2105+1203=3308

                          33333-9874=23459                          52147-3254=48893

 501.

                       ա )            242×321=77682                  բ) 6655:55= 121

                                        8712:132=66                           44×33=1452

                                        3434:101=34                           9090:202=45

503 .                

                                  Ա) 4162>4062                  բ ) 74912>74820      

                                      7230>7224                        65507>65420

                                      234<23418                        52285<52318

                                      723878<723900                 40754<408543

508.

                                              Լուծում 

 1. 98  -12=86Կմ
 2. 86:2=2=43 կմ
 3. 43+12=55 կմ

                        Պատ`.55 կմ ։

առաջադրանքներ

 322.    

                                                                          Լուծում

 1. 78+22=100
 2. 240-100=140

                                                                                               Պատ՝․140:

 331   

                                       —A—M—C—E—N—B

376     

                                                                  Լուծում

 1. 25000X3=75000
 2. 117000-75000=42000
 3. 42000:2=21000

                                                                                                                    Պատ`.21000:

              391 .

                                             Եղեգնաձոր

         405. 

                                                                                                                                    X6

                               Բ)                   x50                                                                      

                                    4200                                   210000                 1560                                              9360

                                                        :50

414

                                                         Լուծում

 1. 2880:12=240
 2. 240×20=4800

                                                                                    Պատ`.4800:

 427.                      ա      55×66=3630          բ    3267:99=33

                                      1694:77=22                   22×33=726

                                      2904:88=33                   605 :11=55

453

                                   6234-5037=1197

                                  7486-3021=3773

Առադրանքների փափեփ

 322.    

                                                                          Լուծում

 1. 78+22=100
 2. 240-100=140

                                                                                               Պատ՝․140:

 331   

                                       —A—M—C—E—N—B

376     

                                                                  Լուծում

 1. 25000X3=75000
 2. 117000-75000=42000
 3. 42000:2=21000

                                                                                                                    Պատ`.21000:

              391 .

                                             Եղեգնաձոր

         405. 

                                                                                                                                    X6

                               Բ)                   x50                                                                      

                                    4200                                   210000                 1560                                              9360

                                                        :50

414

                                                         Լուծում

 1. 2880:12=240
 2. 240×20=4800

                                                                                    Պատ`.4800:

 427.                      ա      55×66=3630          բ    3267:99=33

                                      1694:77=22                   22×33=726

                                      2904:88=33                   605 :11=55

453

                                   6234-5037=1197

                                  7486-3021=3773 

Առաջադրանքներ

                   159 .

                                     ա) 18օր 5ժ =17օր  39ժ.         բ) 24կմ 52մ= 23կմ 1052մ                    

                                          14ժ  20ր=13ժ 80ր.                28մ 5դմ=26մ 15դմ            

                                           27ր 5վ=26ր 65վ.                  24սմ 7մմ= 23սմ 17մմ  
                                                             գ) 3տ 500կգ = 2տ 1500կգ 

                                                                 24կգ 200գ=23կգ  1200գ       

                                                                 27 ց  50կգ = 26ց 156կգ  

 •                                                  Լուծում                               
 • 1200:2=600գ
 • 600:10=60գ             

                                                                                           Պատ՝․60գ

 209.                     

                  CD,EF,AD,FM,EN,DN,BF,CM,N,EFNM,ABFE,BCME,ABCD,FADN,DCNM   

առաջադրանքներ

       115..

                    ա)  (7+15)  X10-150=70                               բ )  (3+125)x5-625=15

                           1) 7+15=22                                                 1)  125+3=128                                       

                           2) 22X10=220                                             2)  128×5=640

                           3)220-150=70                                             3) 640-625=15

113

                                  ա)  450×32-526+(9324-872):2=  18100                

                                                     1) 9324-872=8452

                                                     2) 450×32=14400

                                                     3) 8452:2=4226 

                                                     4) 14400-526=13872

                                                     5) 13874+4226=18100

    137                   

                                                                  Լուծում

                                               1)52×2+44=148 մմ քառակուսի                                      

                                                                            Պատ՝․148 մմ։

125

                                                             Լուծում 

 1. 20+21+46+25+9=121մմ քառակուսի
 2. 20x21x46x25x9=4347000 մմ 

                                      Պատ՝․121մմ քառակուսի ,4347000 մմ:

                   159 .

                                     ա) 18օր 5ժ =17օր  39ժ.         բ) 24կմ 52մ= 23կմ 1052մ                    

                                          14ժ  20ր=13ժ 80ր.                28մ 5դմ=26մ 15դմ            

                                           27ր 5վ=26ր 65վ.                  24սմ 7մմ= 23սմ 17մմ   

                                                             գ) 3տ 500կգ = 2տ 1500կգ 

                                                                 24կգ 200գ=23կգ  1200գ       

                                                                 27 ց  50կգ = 26ց 156կգ  

       169 . 

                                   ա)                    

                                                                 Լուծում

 1.  2344-640=1704
 2. 1704:2=852 հայկի
 3. 852+640+1492

                                                                                                   Պատ՝․1492,640:

                             բ)                                                  

                                                              Լուծում

 1.  2349+45=2394
 2. 2394:2=1197               

                                                                                                      Պատ՝․1197:

  175                              

                                                                    Լուծում

 1. 600-200=400

                                                                                                      Պատ՝․400:

182                       ա )          800մ

                                         3կ 100մ

                                        3 մ  50սմ

 185                     

                                                                    Լուծում

                                                              1)450:2=250 մ․

                                                              2)250-12=238 աղ․

                                                              3) 250+12=262 տ․

                                                                                                 Պատ՝․262: 

196                     

                                                                  Լուծում 

 1. 12+45+21+16=132

                                           Պատ՝․132: 

 •                                                  Լուծում                               
 • 1200:2=600գ
 • 600:10=60գ             

                                                                                           Պատ՝․60գ:

     229 

                              Ա)        3635-178=3457           բ)   5564-3485=2079         գ) 4606-1248=3358

                                          2482-124=2234                   4607-2331=2278            3003-815=2088

Կազմի՛ր արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը։

115. Կազմի՛ր արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը։

           Ա) (7+15)x10-150=70

                1)7+15=22

                2)22×10=220

                3)220-150=70

           Բ)  (3+125)x5-625=15

                1) 125+3=128

                 2)128×5=640

                3)640-625=15

Ուսումնական փաթեթ

1. Բնականթվեր: Հատկություններ և գործողություններ

Տեսականմաս
Բնականթվերնառաջացելենառարկաներըհաշվելուպահանջից:
Հաշվելիս՝ մենքթվերինքայլառքայլ  1  ենքգումարում՝ արդյունքումստանումենք՝  1; 2; 3; 4; 5; 6; …  թվերիցորևէմեկը:

Հաշվելուարդյունքումառաջացած  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12…  թվերըկոչվումենբնականթվեր, ( 0 -ն բնականթիվչէ): 

Ամենափոքրբնականթիվը 1- ն է, ամենամեծբնականթիվչկա:
Բնականթվերըհաշվելիեն և անվերջ:

Հատկություններ
Ցանկացածերկուբնականթվերկարելի է համեմատել, այսինքն՝ պարզել, թեորթիվն է մեծ: 

Թվերիհամեմատմանժամանակօգտագործվումենհատուկնշաններ՝ համեմատմաննշաններ: «Մեծ» բառըփոխարինվումէ  >  նշանով, իսկ «փոքր» բառը՝  <  նշանով: Թվերիհամեմատմաննշան է նաևհավասարության՝ =, նշանը:

Երկուբնականթվերիցմեծ է այնթիվը, որըհաշվելիսավելիուշ է հանդիպում: Եթեթվերըմեծչեն, մենքուղղակիհիշումենքնրանցհաջորդականությունը:

Օրինակ

Ակնհայտ է, որութըմեծ է երեքից՝  8>3 , կամոր  73<120 

Մեծթվերիհամարօգտագործվում է հետևյալկանոնը.

1) Եթեերկուբնականթվերիգրառումներումտարբերքանակներովկարգեր (թվանշաններ) կան, ապաավելիմեծ է այնթիվը, որիկարգերիքանակնավելիմեծ է:

2) Եթեթվերիթվանշաններիքանակներընույննեն, ապաավելիմեծ է այնթիվը, որիամենամեծկարգումգրվածթիվնավելիմեծ է: Եթեայդկարգիթվերըհավասարեն, ապահամեմատվումենհաջորդկարգերը և այդպեսշարունակ՝ մինչևմիավորիկարգը:

Օրինակ

ա. Համեմատենք  60981 և  725  թվերը:

Առաջինթվիգրառմանմեջկա  5  կարգ, իսկերկրորդիգրառմանմեջ՝  3  կարգ: Ըստկանոնի, առաջինթիվըմեծ է, քանիորնրակարգերնավելիշատեն:

բ. Համեմատենք  496  և  596 թվերը:

Երկութվերնէլունեներեքականկարգ, ուրեմն՝ պետք է համեմատելամենամեծկարգիթվերը: Քանիոր  4 -ը փոքր է  5 -ից, ապաառաջինթիվըփոքր է երկրորդթվից: 

գ. Համեմատենք  9563  և  9566  թվերը:

Երկութվերնէլունենչորսականկարգ, ուրեմն՝ պետք է համեմատելամենամեծկարգիթվերը: Տեսնումենք, որերկութվերումէլդա  9 -ն է: Համընկնումեննաևհաջորդերկուկարգերիթվերը: Քանիորվերջինկարգումառաջինթվում  3  է, իսկերկրորդում  6 , ապաերկրորդթիվնավելիմեծ է:  


Թիվ: Թվանշան
Թվանշաններըտասնեն՝ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9:
Թվանշաններիմիջոցովկազմվումենթվեր:
Օրինակ, 1 և 7 թվանշաններիմիջոցովկարողենքկազմելթվեր, ինչպեսօրինակ՝
17; 71; 177; 717; 771; 1117; 1171; …; 11111177777; … 

Եթեթվերըկազմվածենմեկթվանշանից, ապադրանցանվանումենքմիանիշթվեր, եթեերկութվանշանից՝ երկնիշ, եթեերեքից՝ եռանիշ, չորսից՝ քառանիշ և այն:

Մեկթիվը՝ 1
Արդենգիտենք, որբնականթվերնառաջացելենհաշվելու և համարակալելուպահանջիարդյունքում:
Ամենափոքրբնականթիվը 1-ն է, որըցանկացածառանձինվերցվածառարկայինշանակումն է:

Օրինակ


ա. Միավորկարելի է համարելմեկծաղիկը, եթեհաշվումենքծաղկեփնջումեղածծաղիկներիքանակը:


բ. Մեկձին, եթեհաշվումենքերամակումձիերիքանակը

գ. Մեկխնձորը, եթեհաշվումենքծառիվրաեղածխնձորներիքանակը:
Իսկեթեհաշվումենքխնձորիենիներիքանակըայգում, ապամիավորըկլինիմեկխնձորենին /խնձորիծառը/:

Մեկթվիհատկությունները 1. Մեկնամենափոքրբնականթիվն է: Այն՝ 1-ը փոքր է բոլորբնականթվերից:
 2. Ցանկացածթվիհաջորդթիվըստանումենք  նրան 1 գումարելով, իսկ 1 հանելիսնախորդթիվնենքստանում:
 3. Ցանկացած /կամայական/ թիվ 1-ով բազմապատկելիսչիփոփոխվում: Թիվը 1-ի բաժանելիսնույնպեսմնում է անփոփոխ:
  Օրինակ՝ 5×1=5;     5:1=5:

 Զրոթիվը՝ 0

Զրոնառարկաներիբացակայությանարտահայտությունն է:

Օրինակ՝
«Դասարանումաշակերտներիթիվըհավասար է զրոյի» արտահայտությունընշանակում է, որդասարանումաշակերտչկա:

Զրոնբնականթիվչէ:

Հատկությունները.

 1. Զրոնփոքր է ցանկացածբնականթվից:
 2. Ցանկացածթվիզրոգումարելիսթիվըմնում է անփոփոխ: Թվիցզրոհանելիսևսչիփոփոխվում: (5+0=5;  5-0=5 )
 3. Զրոնցանկացածթվովբազմապատկելիս  ստանումենքզրո: (5×0  =0;  0x5  =0)
 4. Զրոնցանկացածթվիբաժանելիս  ստանումենքզրո: ( 0:5  =0)
 5. Թիվըզրոյիչիկարելիբաժանել:

Առաջադրանքներ


 1. Աստղանիշըթվովփոխարինելով՝ ստացիրճիշտհավասարություն:
  ա) * +67=88/

*=88-67=21
բ)  *  14 = 518;

        * =518:14=37


գ) 451- * = 182;

    * =541-182=359
դ) 798 : * = 42

   *=798:42=19

:

 • Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 30-ը գրելուհամար:


42թվանշան


 • Գործողություններըչկատարելով՝ համեմատեքարտահայտությանարժեքները.
  ա) 98765+479  >    98765 + 478;
  բ) 98765 -478   <    98765 — 479;
  գ) 12345 x 987    >    12345 x 986;
  դ)  989799:31   <    989799:29:


 • Համեմատի՛ր
  ա) Արագածլեռան և Մասիսիբարձրությունները;

4090>5137
բ)  Լույսի և ձայնիարագությունները;

299792458>340
գ)  Մարսմոլորակի և Լուսնիհեռավորությունըերկրից;

55760000>384400
դ)  Միլիարդ և Գուգլթվերը;

Միլիարդ< Գուգլ
ե)  Ագռավ    և  բութռչուններիկյանքիտևողությունը;

Ագռավ   >բու
զ)  Հայաստանումծիրանի և բանանիծառերիքանակը:
ծիրան>բանան


 • Աստղանիշըթվովփոխարինելով՝ ստացիրճիշտհավասարություն:
  ա) 73+ *=99;

*= 99-73=36
բ)  57 * = 969;

*=969:57=17
գ) *- 176 = 176;

*=176+176=352
դ) * : 35 = 137

*=137×35=4795
ե) (18+14)+30=62;

*=62-30-18=14
զ) 13x (10+*)=221:

*=221:13-10=7 • Գործողություններըչկատարելով՝ համեմատիրարտահայտությանարժեքները.
  ա)  56789+289 < 56789+299;
  բ) 56789-299  <  56789-289;
  գ) 12346x 987   >    12345×986;
  դ)  899868:31   <   899899:29: • Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 450-ը գրելուհամար:

1242 թվանշանԼրացուցիչառաջադրանքներ

 • Քանի՞ թվանշան է գրվումփողոցի 165 տները՝ համարակալելիս:

387 թվանշան

 • Գտի՛րամենափոքրբնականթիվը, որիթվանշաններիարտադրյալըհավասար է.
  ա) 21;      37

 բ) 216     2269

 գ) 42;      67

 դ)36:        49

 • 6 ձկնորսը 6 օրումկերան 6 ձուկ: Քանի՞ օրում 10 ձկնորսըկուտեն 10 ձուկ:

    10  օրում

2. Բնականթվերիգումար: Տարբերություն: Արտադրյալ: Քանորդ

 1. Գտի՛րանհայտ
  ա.  գումարելին, եթեգումարելիներիցմեկը 43 է, իսկգումարը՝ 83;

  *+43=83

*=83-43=40

 •  


բ.   հանելին, եթենվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42;

    53-*=42

*=53-42=11
գ.   նվազելին, եթետարբերությունը 15 է, իսկհանելին՝ 14;

  *-14=15

*=14+15=29
դ.   արտադրիչը, եթեհայտնիարտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56;

*x8=56

*=56:8=7
ե.   բաժանարարը, եթեբաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7;

35:*=7

*=35:7=5
զ.   բաժանելին, եթեբաժանարարը 5 է,իսկքանորդը՝ 10:

*:5=10,  *=10*5=50

 • Ինչպե՞սկփոխվիգումարը, եթե
  ա. գումարելիներիցմեկըմեծացնենք 6-ով;

Կմեծանա 6-ով
բ.  գումարելիներիցմեկըմեացնենք 7-ով, մյուսը՝ 4-ով;

Կմեծանա 11-ով


գ.  գումարելիներիցմեկըմեծացնենք 7- ով, մյուսըփոքրացնենք 4-ով:

Կմեծանա 3-ով

 • Ինչպեսկփոխվիտարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին և հանելինմեծացնենք 6-ով;

Չի փոխվի


բ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով;

     Կմեծանա 2-ով
գ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով:

Կմեծանա 7-ով • Հաշվի՛ր.
  ա. 841+478+159=1478
  բ. 583+269+331=1183
  գ. 967+289-467=789
  դ. 257×114 =29298 • Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե


ա. նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝ 3-ով;

Կմեծանա 1-ով

բ. նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով; Կփոքրանա 5-ով

գ. նվազելին և հանելին մեծացնենք նույն չափով:
չի փոխվի

 • Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով;

Կփոքրանա 5-ով
բ.  գումարելիներիցմեկըփոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով;

Կփոքրանա 8-ով
գ.  գումարելիներիցմեկըմեծացնենք, և նույնքանովէլփոքրացնենքմյուսը:
չի փոխվի


 • Ինչպեսկփոխվիարտադրյալը, եթե՝
  ա.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք3  անգամ,

Կմեծանա 3 անգամ
բ.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,

Կմեծանա 6 անգամ
գ.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք 2 անգամ, մյուսըփոքրացնենք 2 անգամ,

չի փոխվի

դ.  արտադրիչերիցմեկըփոքրացնենք 3 անգամ,

Կփոքրանա 3 անգամ
ե.  արտադրիչերիցյուրաքանչյուրըփոքրացնենք  3անգամ,

Կփոքրանա 9 անգամ
զ.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք, մյուսընույնչափովփոքրացնենք:

չի փոխվի • Ինչպեսկփոխվիքանորդը, եթե՝
  ա. բաժանելին  մեծացնենք 3  անգամ,

Կմեծանա 3 անգամ
բ. բաժանելին և բաժանարարըմեծացնենք  2անգամ,

չի փոխվի
գ.  բաժանելինմեծացնենք 3 անգամ, մյուսը` փոքրացնենք 2 անգամ,
դ.  բաժանելին և բաժանարարըփոքրացնենք 3 անգամ,

չի փոխվի
ե. բաժանարարըյուրաքանչյուրըփոքրացնենք  2անգամ,
զ.  բաժանելին և բաժանարարըմեծացնենքնույնքանանգամ:

չի փոխվի

Լրացուցիչառաջադրանքներ

 1. Միերկրումկանմիայն 7, 8 և 9 թվանշանները: Քանի՞ եռանիշթիվկաայդերկրում:

                                   Պատ 27:

 1. Գտիր 20 հայտարարովկոտորակ, որըմեծլինի 4/13-ից և փոքրլինի 5/13-ից:

7/20

 3. Մնացորդովբաժանում


 
Տեսականմաս

Բնականթիվըայլբնականթվիվրաբաժանելիսհաճախկարող է արդյունքումստացվելոչբնականթիվ: Օրինակ`  եթե 14-ը բաժանենք 4-ի, ապաքանորդումկստանանք 3 (14-ի մեջկա 3 հատ 4 թիվը` 3⋅4=12), իսկմնացորդում 2`

14:4=3 (մնացորդում` 2):

Այսպիսիդեպքերումասումեն, որբաժանումըկատարված է մնացորդով:

Բերվածօրինակում՝

14-ը կոչվում է բաժանելի

4-ը կոչվում է բաժանարար,

3-ը կոչվում է թերիքանորդ

2-ը կոչվում է մնացորդ:

Կատարենքստուգում՝ 14=3⋅4+2:

Մնացորդովբաժանմանընդհանրացվածբանաձևըկլինի՝ a=bс+r, որտեղ a-ն բաժանելին է, b-ն՝ բաժանարարը, с-ն՝ թերիքանորդը, r-ը՝ մնացորդը: 

Իրարհաջորդողթվերըբաժանենք 5-ի և ուշադրությամբհետևենքմնացորդիփոփոխությանը`

135:5=27  (0 մնացորդ)

136:5=27  (1 մնացորդ 

134:5=26  (4 մնացորդ)

133:5=26  (3 մնացորդ)

132:5=26  (2 մնացորդ) և այլն:  

Նկատումենք, որ 5-ի բաժանելիսմնացորդումմնումենմիայն 0; 1; 2; 3; 4 թվերը, այսինքն՝ այնթվերը, որոնքփոքրեն 5-ից (ստուգիրմյուսթվերիդեպքում):

Առաջադրանքներ

 1. Տրվածթիվըբաժանումեն 7-ի, որիարդյունքումբնականթիվչենստանում: Գտիր, թե 7-ի բաժանելիսի՞նչթվերկարողենմնալմնացորդում:

1,2,3,4,5,6

 • Գտիրբաժանելին, եթեբաժանարարըհավասար է 12-ի, թերիքանորդը՝ 8-ի, իսկմնացորդը՝ 5-ի:

12*8+5=101

 • Ավտոբուսնունի 36 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 370 մարդտեղափոխելուհամար:

11 ավտոբուս

 • Արդյո՞քգոյությունունիթիվ, որը 30-ի բաժանելիս, մնացորդումտալիս է 31:

ոչ

 • Գրիր 32:4 բաժանմանտարրերը` բաժանելի, բաժանարար, քանորդ, մնացորդ:

Բաժանելի 32

Բաժանարար 4,

 Քանորդ8,

 Մնացորդ 0:

 • Հաշվիր.
  ա. 168:18=9(6 մն.)
  բ.  100:14=7(2 մն.)
  գ.  285:40=7(5 մն.)
  դ.  374:24=15(14 մն.)
 • Վաճառողըկշռումէրհաճախորդիգնածապրանքը: Նակշեռքինժարինդրեց 10 հատ 160 գրամանոցկշռաքար, սակայնկշեռքըչհավասարակշռվեց: Ապանադրեցևսմեկ 20 գրամանոցկշռաքար և կշեռքըհավասարակշռվեց:Որքա՞նէրապրանքիկշիռը:
  1կգ 620գ

Լրացուցիչառաջադրանքներ

 • Օգտվելովգործողություններինշաններից և փակագծերից`
  ա. երեքհատ 5 թվանշանիցստացիր 2; 4; 5; 6; 15; 30; 50; 60;

(5+5):5=2

5-5:5=4

5+5:5=6

5+5+5=15

5*5+5=30

(5+5)*5=50

55+5=60
բ. չորսհատ 3 թվանշանիցստացիր  1; 3; 5; 8; 27; 102;

3:3+3-3=1

3+3-3:3=5

33:3-3=8

33-3-3=27

33*3+3=102
գ. չորսհատ 4 թվանշանիցստացիր  1-ից 10 թվերը:

(4-4)+4:4=1

4:4+4:4=2

(4*4-4):4=3

(4-4)*4+4=4

(4*4+4):4=5

(4+4):4+4=6

44:4-4=7

4*4-4-4=8

4:4+4+4=9

(44-4):4=10

 • Գտիրգումարը
  ա. ամենամեծերկնիշ և ամենափոքրքառանիշթվերի;

99+1000=1099
բ. ամենափոքր և ամենամեծեռանիշթվերի:

100+999=1099

 1. Հաշվիրհարմարեղանակով.

ա. 497+228=497+(3+225)=(497+3)+225=725
բ. 78⋅(100-1)=78×100-78×1=7800-78=7722
գ. 8750:5:2=8750:(5×2)=8750:10=875
դ. 96⋅99=96x(100-1)=96×100-96×1=9504
ե. 725 — 96=725-100+4=625+4=629