Մայրենի

1․Կազմել բառակապակցություններ տրված բառերով:

Ոսկեգույն__տերևներ____ Սևահեր __աղջիկ_______________

Հին_____________շենքեր__________ Շքեղ_______տուն_____________

2. Արմատները միացնելով՝կազմել նոր բառեր

Ձյուն+ ծաղիկ-ձնծաղիկ __ Ծով + եզր- __ծովեզր___________

Օդ + նավ- __օդանավ____ գայլ+ ձուկ- __գայլաձուկ__________

3 Նշիր նախադասությունը;

Հովվի տղան Հովվի տղան հոգատար էր կենդանիների նկատմամբ

Գույնզգույն ծաղիիկներ

Գույնզգույն ծաղիկները զարդարել էին մեր պարտեզը:

Կախարդական ձմեռը անտառում

Ձմեռ էր: Դեկտեմբերյան մի ցուրտ օր էր: Այնքան ձյուն էր եկել, որ կենդանիները բներից չէին կարողանում դուրս գալ: Մոտեցավ դեկտեմբերի 31-ը:Անտառում հայտնվեց Ձմեռ պապիկը: Ծառերը նրան խնդրեցին, որ նա իրենց ազատի այս ծանր ձյունից: Ձմեռ պապիկը իր կախարդական փայտիկով իրականցնում է նրանց երազանքը: Քիչ հետո հայտնվեցին կենդանիները, և Ձմեռ պապիկից ուտելիք խնդրեցին: Ձմեռ պապը որոշեց կախարդել ամբողջ անտառը, որ բոլոր կենդանիները ուրախ և կուշտ դիմավորեն Նոր տարին:

Ձմեռ պապիկի կորած նվերը

Ձմեռ պապին պատրաստվում է Նոր տարուն: Նա հեռավոր Լապլանդիայից գալիս է և իր հետ բերում է նվերներ բոլոր երեխաների համար: Հանկարծ ճանապարհին Ձմեռ պապը հանդիպում է մի ուժեղ ձնաբքի և գցում է մի փոքրիկ երեխայի նվերը: Նա բոլորի նվերները բաժանում վերջացնում է և հանկած տեսնում է, որ նվերը ճանհապարհին կորցրել է : Նա կախարդական արկղի միջոցով հետ է բերում այդ երեխայի նվերը: Երեխան ուրախանում է և գրկելով Ձմեռ պապին՝ ասում է . — Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ:

Մայրենի

1․ Յուրաքանչյուր բառի առաջին տառը փոխելով կազմի՛ր որքան կարող ես շատ բառ:

գառ տառ, զառ,շառ ,ծառ,քառ,

մուր թուր, տուր, մուր,

գեր, տեր, մեր, ձեր

Տառերի տեղը փոխիր այնպես,որ ստանաս նոր բառ:

Լու-ուլ

Քաթան-թանաք

Նուշ-շուն

Սաթ-թաս

Դրամ-մարդ

Գեր-երգ

Թթու-թու

Առաջադրանք մայրենիից

1. Տողադարձել հետևյալ բառերը՝

Օր.՝կա-պույտ

Կարմիր, կապույտ, հանձնել, կարոտ, երդում, կամուրջ, պատասխան, կանգնել, նարինջ, թարգմանիչ, հարգանք, սոսինձ, կեղտոտ, փափուկ, տանիք, դարբնոց, կարդալ, լուցկի:

Կար-միր,կա-պույտ, հանձ-նել, կա-րոտ, եր-դում, կա-մուրջ, պա-տասխանել, պատաս-խան, կանգ-նել,նա-րինջ,թարգ-մանիչ,թարգմա-նիչ,հար-գանք,սո- , սինձ ,կեղ-տոտ,փա-փուկ,տա-նիք,դար-նոց,կար-դալ,լու-ցկի: