Մայրենի Առաջադրանքների փաթեթ

1. Նշված բազմիմաստ բառերը տարբեր իմաստներով գործածել երկուական նախադասություններում:

• Մայր

1 Մայր հայաստանը մեր կարիքն ունի։

2 Ես սիրում եմ իմ մայր լեզուն ։

• Տուն  

    Իմ տունը քանդվեց ։

   Հայաստանը իմ տունն է ։  

      Հաց  

1 Օրվա հացին կարոտ էր մնացել։

2  Դու դեռ պետք է շատ հաց ու պանիր ուտես․․․

• Քար

Ես քար կտրեցի նրա ձայնից:

Նա քար գցեց իմ բախտին:

• Խիստ

Խիստ հայացքով նայեց թշնամուն ։

Խիստ մարտեր են ընդանում պատերազմի դաշտում:

• Գլուխ    

Սարի գլխին շողաց արևը։  

Գրքի երկրորդ  գլուխը ավելի հետաքրքիր էր։

2. Գրել հինգ մենիմաստ բառ, որ կապված են քո առօրյայի, քեզ հետ:

    Ես ,դու , սեղան, փայտե, թթվածին:

3. Գրել այն հատկանիշները, որոնք պարտադիր են բառի համար:

• Իմաստ

• Հնչյուն( հնչյունախումբ)

• Շեշտ

4. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե։

• Անէական, անպատեհ, առօրեական, անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցե, էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնէկրան, խեցի, կրետ, հէկ, հապճեպ, հյուլե, հնէաբան, մանանեխ, մանրէ, որևէ, որևիցե, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք, տոթակեզ, քրիստոնեական։

5. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։

• Ականջօղ, ամանորյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ, ապօրինի, արծաթազօծ, բացօթյա, բնօրրան, գազօջախ, գիշերուզօր, գիշերօթիկ, զորք, լավորակ, կեսօր, հանապազօրյա, հոգս, հօդս ցնդել, հոտնկայս, մեղմօրոր, մեղմորեն, միօրինակ,, նախօրոք, ոսկեզօծ, ջրօրհնեք, վաղորդայն, վաղօրոք, տասնօրյակ, տարորոշել, տափօղակ, օրըստօրե, օրորել։

6. Պատմել կարդացած գրքերի մասին, գրել, թե ինչու է կարևոր ընթերցելը:

6-րդ վարժությունը գրված չէ:

7. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

• Նրա ստեղծած զարդանկարը հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ, զարդանկար)

• Ծննդյան օրը փոքրիկին նկարազարդ մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

• Հագին նախշազարդ կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

• Տաճարի զարդանախշում արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

• Նրա գրամեքենան ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

• Ինձ մեքենագիր էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

8. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: Նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխության կատարվեց: Օրինակ` լուսերես֊ույ֊ու։

• ա) Լույս, թույն, կենդանի, տեր, մեջ, ուղի, անուրջ, կամուրջ, կատու:

• բ) Ություն, բար, վոր, ակ, ել, երես, ազգի, ուկ, կից:

Լույս- լուսերես -ույ-ու

Թույն-թունավոր-ույ- ու

Կենդանի-կենդանություն-«ի»-ն սղվել է

Տեր-տիրել-ե-ի

Մեջ-միջուկ-ե-ի

Ուղի-ուղեկից -ի-ե

Անուրջ-անրջել- «ու»-ն սղվել է

Կամուրջ-կամրջակ-«ու»-ն սղվել է

 Կատու-կատվազգի-ու-վ:

9. Ստեղծագործում ենք՝ ընտրելով թեմաներից մեկը.

• Կորած բառը

• Կարևոր բառը

• Երբ բառերն անզոր էին

• Սպասված բառերը

• այլ

                       Կորած բառը

Կար-չկար, մի բառ կար։Նրան ես էի ստեղծել։ Այն շատ գեղեցիկ էր հնչում։ Մի օր ես ու իմ ընկեր բառը գնացինք անտառ։ Անտառը շատ գեղեցիկ էր, կանաչ, բուրավետ։ Շատ հետաքրքիր էր անտառում: Ես պատահաբար կորցրի իմ բառը։ Ես շատ էի տխրել, քանի որ այն իմ ստեղծած առաջին և վերջին բառն էր։

Задание 2.,Задание

Задание 2. Подберите прилагательные к данным

существительным. Используйте слова для справок.

свободный день, лёгкий урок, интересное письмо, холодная вода, красивое имя, трудный экзамен, грамматическое упражнение, молодой человек, высокая девушка, долгое время, горячий чай, длинная дорога, модный мужчина, старое пальто.

Задание 3. Подберите существительные к данным

прилагательным.

Прекрасная картина, умный мальчик, весёлое солнышко, жаркое лето, нежная девушка, синий карандаш, интересная передача, последний день, слабая женщина, чистое бельё,

светлый дом, новая машина, домашнее задание, красная ручка, родной язык, древняя страна.

Задание 4. Соедините линиями пары антонимов:

Плохой- хороший
светлый- тёмный
большой-маленький
старый- новый
весёлый- грустный
горячий-холодный
тяжёлый  -лёгкий
толстый-тонкий
интересный- скучный
короткий-длинный
умный-глупый

Ուսումնական փաթեթ

1. Բնականթվեր: Հատկություններ և գործողություններ

Տեսականմաս
Բնականթվերնառաջացելենառարկաներըհաշվելուպահանջից:
Հաշվելիս՝ մենքթվերինքայլառքայլ  1  ենքգումարում՝ արդյունքումստանումենք՝  1; 2; 3; 4; 5; 6; …  թվերիցորևէմեկը:

Հաշվելուարդյունքումառաջացած  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12…  թվերըկոչվումենբնականթվեր, ( 0 -ն բնականթիվչէ): 

Ամենափոքրբնականթիվը 1- ն է, ամենամեծբնականթիվչկա:
Բնականթվերըհաշվելիեն և անվերջ:

Հատկություններ
Ցանկացածերկուբնականթվերկարելի է համեմատել, այսինքն՝ պարզել, թեորթիվն է մեծ: 

Թվերիհամեմատմանժամանակօգտագործվումենհատուկնշաններ՝ համեմատմաննշաններ: «Մեծ» բառըփոխարինվումէ  >  նշանով, իսկ «փոքր» բառը՝  <  նշանով: Թվերիհամեմատմաննշան է նաևհավասարության՝ =, նշանը:

Երկուբնականթվերիցմեծ է այնթիվը, որըհաշվելիսավելիուշ է հանդիպում: Եթեթվերըմեծչեն, մենքուղղակիհիշումենքնրանցհաջորդականությունը:

Օրինակ

Ակնհայտ է, որութըմեծ է երեքից՝  8>3 , կամոր  73<120 

Մեծթվերիհամարօգտագործվում է հետևյալկանոնը.

1) Եթեերկուբնականթվերիգրառումներումտարբերքանակներովկարգեր (թվանշաններ) կան, ապաավելիմեծ է այնթիվը, որիկարգերիքանակնավելիմեծ է:

2) Եթեթվերիթվանշաններիքանակներընույննեն, ապաավելիմեծ է այնթիվը, որիամենամեծկարգումգրվածթիվնավելիմեծ է: Եթեայդկարգիթվերըհավասարեն, ապահամեմատվումենհաջորդկարգերը և այդպեսշարունակ՝ մինչևմիավորիկարգը:

Օրինակ

ա. Համեմատենք  60981 և  725  թվերը:

Առաջինթվիգրառմանմեջկա  5  կարգ, իսկերկրորդիգրառմանմեջ՝  3  կարգ: Ըստկանոնի, առաջինթիվըմեծ է, քանիորնրակարգերնավելիշատեն:

բ. Համեմատենք  496  և  596 թվերը:

Երկութվերնէլունեներեքականկարգ, ուրեմն՝ պետք է համեմատելամենամեծկարգիթվերը: Քանիոր  4 -ը փոքր է  5 -ից, ապաառաջինթիվըփոքր է երկրորդթվից: 

գ. Համեմատենք  9563  և  9566  թվերը:

Երկութվերնէլունենչորսականկարգ, ուրեմն՝ պետք է համեմատելամենամեծկարգիթվերը: Տեսնումենք, որերկութվերումէլդա  9 -ն է: Համընկնումեննաևհաջորդերկուկարգերիթվերը: Քանիորվերջինկարգումառաջինթվում  3  է, իսկերկրորդում  6 , ապաերկրորդթիվնավելիմեծ է:  


Թիվ: Թվանշան
Թվանշաններըտասնեն՝ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9:
Թվանշաններիմիջոցովկազմվումենթվեր:
Օրինակ, 1 և 7 թվանշաններիմիջոցովկարողենքկազմելթվեր, ինչպեսօրինակ՝
17; 71; 177; 717; 771; 1117; 1171; …; 11111177777; … 

Եթեթվերըկազմվածենմեկթվանշանից, ապադրանցանվանումենքմիանիշթվեր, եթեերկութվանշանից՝ երկնիշ, եթեերեքից՝ եռանիշ, չորսից՝ քառանիշ և այն:

Մեկթիվը՝ 1
Արդենգիտենք, որբնականթվերնառաջացելենհաշվելու և համարակալելուպահանջիարդյունքում:
Ամենափոքրբնականթիվը 1-ն է, որըցանկացածառանձինվերցվածառարկայինշանակումն է:

Օրինակ


ա. Միավորկարելի է համարելմեկծաղիկը, եթեհաշվումենքծաղկեփնջումեղածծաղիկներիքանակը:


բ. Մեկձին, եթեհաշվումենքերամակումձիերիքանակը

գ. Մեկխնձորը, եթեհաշվումենքծառիվրաեղածխնձորներիքանակը:
Իսկեթեհաշվումենքխնձորիենիներիքանակըայգում, ապամիավորըկլինիմեկխնձորենին /խնձորիծառը/:

Մեկթվիհատկությունները 1. Մեկնամենափոքրբնականթիվն է: Այն՝ 1-ը փոքր է բոլորբնականթվերից:
 2. Ցանկացածթվիհաջորդթիվըստանումենք  նրան 1 գումարելով, իսկ 1 հանելիսնախորդթիվնենքստանում:
 3. Ցանկացած /կամայական/ թիվ 1-ով բազմապատկելիսչիփոփոխվում: Թիվը 1-ի բաժանելիսնույնպեսմնում է անփոփոխ:
  Օրինակ՝ 5×1=5;     5:1=5:

 Զրոթիվը՝ 0

Զրոնառարկաներիբացակայությանարտահայտությունն է:

Օրինակ՝
«Դասարանումաշակերտներիթիվըհավասար է զրոյի» արտահայտությունընշանակում է, որդասարանումաշակերտչկա:

Զրոնբնականթիվչէ:

Հատկությունները.

 1. Զրոնփոքր է ցանկացածբնականթվից:
 2. Ցանկացածթվիզրոգումարելիսթիվըմնում է անփոփոխ: Թվիցզրոհանելիսևսչիփոփոխվում: (5+0=5;  5-0=5 )
 3. Զրոնցանկացածթվովբազմապատկելիս  ստանումենքզրո: (5×0  =0;  0x5  =0)
 4. Զրոնցանկացածթվիբաժանելիս  ստանումենքզրո: ( 0:5  =0)
 5. Թիվըզրոյիչիկարելիբաժանել:

Առաջադրանքներ


 1. Աստղանիշըթվովփոխարինելով՝ ստացիրճիշտհավասարություն:
  ա) * +67=88/

*=88-67=21
բ)  *  14 = 518;

        * =518:14=37


գ) 451- * = 182;

    * =541-182=359
դ) 798 : * = 42

   *=798:42=19

:

 • Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 30-ը գրելուհամար:


42թվանշան


 • Գործողություններըչկատարելով՝ համեմատեքարտահայտությանարժեքները.
  ա) 98765+479  >    98765 + 478;
  բ) 98765 -478   <    98765 — 479;
  գ) 12345 x 987    >    12345 x 986;
  դ)  989799:31   <    989799:29:


 • Համեմատի՛ր
  ա) Արագածլեռան և Մասիսիբարձրությունները;

4090>5137
բ)  Լույսի և ձայնիարագությունները;

299792458>340
գ)  Մարսմոլորակի և Լուսնիհեռավորությունըերկրից;

55760000>384400
դ)  Միլիարդ և Գուգլթվերը;

Միլիարդ< Գուգլ
ե)  Ագռավ    և  բութռչուններիկյանքիտևողությունը;

Ագռավ   >բու
զ)  Հայաստանումծիրանի և բանանիծառերիքանակը:
ծիրան>բանան


 • Աստղանիշըթվովփոխարինելով՝ ստացիրճիշտհավասարություն:
  ա) 73+ *=99;

*= 99-73=36
բ)  57 * = 969;

*=969:57=17
գ) *- 176 = 176;

*=176+176=352
դ) * : 35 = 137

*=137×35=4795
ե) (18+14)+30=62;

*=62-30-18=14
զ) 13x (10+*)=221:

*=221:13-10=7 • Գործողություններըչկատարելով՝ համեմատիրարտահայտությանարժեքները.
  ա)  56789+289 < 56789+299;
  բ) 56789-299  <  56789-289;
  գ) 12346x 987   >    12345×986;
  դ)  899868:31   <   899899:29: • Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 450-ը գրելուհամար:

1242 թվանշանԼրացուցիչառաջադրանքներ

 • Քանի՞ թվանշան է գրվումփողոցի 165 տները՝ համարակալելիս:

387 թվանշան

 • Գտի՛րամենափոքրբնականթիվը, որիթվանշաններիարտադրյալըհավասար է.
  ա) 21;      37

 բ) 216     2269

 գ) 42;      67

 դ)36:        49

 • 6 ձկնորսը 6 օրումկերան 6 ձուկ: Քանի՞ օրում 10 ձկնորսըկուտեն 10 ձուկ:

    10  օրում

2. Բնականթվերիգումար: Տարբերություն: Արտադրյալ: Քանորդ

 1. Գտի՛րանհայտ
  ա.  գումարելին, եթեգումարելիներիցմեկը 43 է, իսկգումարը՝ 83;

  *+43=83

*=83-43=40

 •  


բ.   հանելին, եթենվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42;

    53-*=42

*=53-42=11
գ.   նվազելին, եթետարբերությունը 15 է, իսկհանելին՝ 14;

  *-14=15

*=14+15=29
դ.   արտադրիչը, եթեհայտնիարտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56;

*x8=56

*=56:8=7
ե.   բաժանարարը, եթեբաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7;

35:*=7

*=35:7=5
զ.   բաժանելին, եթեբաժանարարը 5 է,իսկքանորդը՝ 10:

*:5=10,  *=10*5=50

 • Ինչպե՞սկփոխվիգումարը, եթե
  ա. գումարելիներիցմեկըմեծացնենք 6-ով;

Կմեծանա 6-ով
բ.  գումարելիներիցմեկըմեացնենք 7-ով, մյուսը՝ 4-ով;

Կմեծանա 11-ով


գ.  գումարելիներիցմեկըմեծացնենք 7- ով, մյուսըփոքրացնենք 4-ով:

Կմեծանա 3-ով

 • Ինչպեսկփոխվիտարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին և հանելինմեծացնենք 6-ով;

Չի փոխվի


բ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով;

     Կմեծանա 2-ով
գ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով:

Կմեծանա 7-ով • Հաշվի՛ր.
  ա. 841+478+159=1478
  բ. 583+269+331=1183
  գ. 967+289-467=789
  դ. 257×114 =29298 • Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե


ա. նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝ 3-ով;

Կմեծանա 1-ով

բ. նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով; Կփոքրանա 5-ով

գ. նվազելին և հանելին մեծացնենք նույն չափով:
չի փոխվի

 • Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով;

Կփոքրանա 5-ով
բ.  գումարելիներիցմեկըփոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով;

Կփոքրանա 8-ով
գ.  գումարելիներիցմեկըմեծացնենք, և նույնքանովէլփոքրացնենքմյուսը:
չի փոխվի


 • Ինչպեսկփոխվիարտադրյալը, եթե՝
  ա.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք3  անգամ,

Կմեծանա 3 անգամ
բ.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,

Կմեծանա 6 անգամ
գ.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք 2 անգամ, մյուսըփոքրացնենք 2 անգամ,

չի փոխվի

դ.  արտադրիչերիցմեկըփոքրացնենք 3 անգամ,

Կփոքրանա 3 անգամ
ե.  արտադրիչերիցյուրաքանչյուրըփոքրացնենք  3անգամ,

Կփոքրանա 9 անգամ
զ.  արտադրիչերիցմեկըմեծացնենք, մյուսընույնչափովփոքրացնենք:

չի փոխվի • Ինչպեսկփոխվիքանորդը, եթե՝
  ա. բաժանելին  մեծացնենք 3  անգամ,

Կմեծանա 3 անգամ
բ. բաժանելին և բաժանարարըմեծացնենք  2անգամ,

չի փոխվի
գ.  բաժանելինմեծացնենք 3 անգամ, մյուսը` փոքրացնենք 2 անգամ,
դ.  բաժանելին և բաժանարարըփոքրացնենք 3 անգամ,

չի փոխվի
ե. բաժանարարըյուրաքանչյուրըփոքրացնենք  2անգամ,
զ.  բաժանելին և բաժանարարըմեծացնենքնույնքանանգամ:

չի փոխվի

Լրացուցիչառաջադրանքներ

 1. Միերկրումկանմիայն 7, 8 և 9 թվանշանները: Քանի՞ եռանիշթիվկաայդերկրում:

                                   Պատ 27:

 1. Գտիր 20 հայտարարովկոտորակ, որըմեծլինի 4/13-ից և փոքրլինի 5/13-ից:

7/20

 3. Մնացորդովբաժանում


 
Տեսականմաս

Բնականթիվըայլբնականթվիվրաբաժանելիսհաճախկարող է արդյունքումստացվելոչբնականթիվ: Օրինակ`  եթե 14-ը բաժանենք 4-ի, ապաքանորդումկստանանք 3 (14-ի մեջկա 3 հատ 4 թիվը` 3⋅4=12), իսկմնացորդում 2`

14:4=3 (մնացորդում` 2):

Այսպիսիդեպքերումասումեն, որբաժանումըկատարված է մնացորդով:

Բերվածօրինակում՝

14-ը կոչվում է բաժանելի

4-ը կոչվում է բաժանարար,

3-ը կոչվում է թերիքանորդ

2-ը կոչվում է մնացորդ:

Կատարենքստուգում՝ 14=3⋅4+2:

Մնացորդովբաժանմանընդհանրացվածբանաձևըկլինի՝ a=bс+r, որտեղ a-ն բաժանելին է, b-ն՝ բաժանարարը, с-ն՝ թերիքանորդը, r-ը՝ մնացորդը: 

Իրարհաջորդողթվերըբաժանենք 5-ի և ուշադրությամբհետևենքմնացորդիփոփոխությանը`

135:5=27  (0 մնացորդ)

136:5=27  (1 մնացորդ 

134:5=26  (4 մնացորդ)

133:5=26  (3 մնացորդ)

132:5=26  (2 մնացորդ) և այլն:  

Նկատումենք, որ 5-ի բաժանելիսմնացորդումմնումենմիայն 0; 1; 2; 3; 4 թվերը, այսինքն՝ այնթվերը, որոնքփոքրեն 5-ից (ստուգիրմյուսթվերիդեպքում):

Առաջադրանքներ

 1. Տրվածթիվըբաժանումեն 7-ի, որիարդյունքումբնականթիվչենստանում: Գտիր, թե 7-ի բաժանելիսի՞նչթվերկարողենմնալմնացորդում:

1,2,3,4,5,6

 • Գտիրբաժանելին, եթեբաժանարարըհավասար է 12-ի, թերիքանորդը՝ 8-ի, իսկմնացորդը՝ 5-ի:

12*8+5=101

 • Ավտոբուսնունի 36 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 370 մարդտեղափոխելուհամար:

11 ավտոբուս

 • Արդյո՞քգոյությունունիթիվ, որը 30-ի բաժանելիս, մնացորդումտալիս է 31:

ոչ

 • Գրիր 32:4 բաժանմանտարրերը` բաժանելի, բաժանարար, քանորդ, մնացորդ:

Բաժանելի 32

Բաժանարար 4,

 Քանորդ8,

 Մնացորդ 0:

 • Հաշվիր.
  ա. 168:18=9(6 մն.)
  բ.  100:14=7(2 մն.)
  գ.  285:40=7(5 մն.)
  դ.  374:24=15(14 մն.)
 • Վաճառողըկշռումէրհաճախորդիգնածապրանքը: Նակշեռքինժարինդրեց 10 հատ 160 գրամանոցկշռաքար, սակայնկշեռքըչհավասարակշռվեց: Ապանադրեցևսմեկ 20 գրամանոցկշռաքար և կշեռքըհավասարակշռվեց:Որքա՞նէրապրանքիկշիռը:
  1կգ 620գ

Լրացուցիչառաջադրանքներ

 • Օգտվելովգործողություններինշաններից և փակագծերից`
  ա. երեքհատ 5 թվանշանիցստացիր 2; 4; 5; 6; 15; 30; 50; 60;

(5+5):5=2

5-5:5=4

5+5:5=6

5+5+5=15

5*5+5=30

(5+5)*5=50

55+5=60
բ. չորսհատ 3 թվանշանիցստացիր  1; 3; 5; 8; 27; 102;

3:3+3-3=1

3+3-3:3=5

33:3-3=8

33-3-3=27

33*3+3=102
գ. չորսհատ 4 թվանշանիցստացիր  1-ից 10 թվերը:

(4-4)+4:4=1

4:4+4:4=2

(4*4-4):4=3

(4-4)*4+4=4

(4*4+4):4=5

(4+4):4+4=6

44:4-4=7

4*4-4-4=8

4:4+4+4=9

(44-4):4=10

 • Գտիրգումարը
  ա. ամենամեծերկնիշ և ամենափոքրքառանիշթվերի;

99+1000=1099
բ. ամենափոքր և ամենամեծեռանիշթվերի:

100+999=1099

 1. Հաշվիրհարմարեղանակով.

ա. 497+228=497+(3+225)=(497+3)+225=725
բ. 78⋅(100-1)=78×100-78×1=7800-78=7722
գ. 8750:5:2=8750:(5×2)=8750:10=875
դ. 96⋅99=96x(100-1)=96×100-96×1=9504
ե. 725 — 96=725-100+4=625+4=629

Grammar

1. John doesn’t like dancing. 2. do you need some water? 3.Hector is riding his horse. 4. Sara is catching the school bus now. 5. I need some eggs to make a cake. 6.Patricia bought a punch of flowers for me. 7.The soup was too hot for us. 8. I couldn’t get tickets for the concert. 9.Daniel wore her new dress yesterday. 10. Walter won the first price at school. 11.The pilot landed smoothly. 12. Alexander cried every night. 13. We enjoyed the theater play yesterday. 14.My grandmother is 60 years old. 15. American football player had an accident. 16.You visited the museum with Tom. 17.They had A big surprise last Sunday. 18. how many people did you meet?

Present continuous

1. Maria is cooking dinner. 2. Lily is reading a book. 3. John and Susan are working. 4. father is working in the garden. 5. Peter and Judy are writing on the whiteboard. 6. my mother is preparing dinner. 7. The teacher is writing in her notebook. 8. Anna is washing her dress. 9.My friends are watching TV. 10. Hellen is diving in the sea. 11. Pam and Peter are coloring the walls. 12. Grandpa is smoking a cigarette. 13. My sister is cutting some bread. 14. The girls are playing with their dolls. 15. Emma is wearing black trousers. 16. Henry and Lee are eating burgers. 17. Alvin is swimming in the lake. 18. The cats are not jumping over the fence. 19.Woody and Bean are looking for Tony. 20. Pappy is telephoning her friend.