31.03

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

2198-  երկու հազար հարյութ

67121-   վաթսունյոթ հազար հարյուր քսանմեկ

213098- երկու  հարյուր տասներեք   հազար իննսունութ

112765-հարյուր տասներկու հազար յոթ հարյուր վաթսունհինգ

480076-չորս հարյուր ութսուն հազար յոթանասունվեց

789009-յոթ հարյուր ութսունինը   հազար  ինն

 • Կատարի՛ր գործողությունը։

4000-5=3995

5000 – 10 =4990

8000 – 10 = 7990

4500 –  400=4100

6500 – 40 =6460

6790+110=6900

 • Կատարի՛ր։

5×13=5×10+5×3=50+15=65

7×23=7×20+7×3=140+21=161

6×31=6×30+6×1=240+6=186

7×14=7×10+7×4=70+28=98

5×35=5×30+5×5=150+25=175

 • Լուծի՛ր խնդիրները։
 • Ալեքն ուներ 1200 դրամ, նա գնեց երեք պաղպաղակ։ Որքա՞ն դրամ
  մնաց Ալեքի մոտ, եթե մեկ պաղպաղակն արժեր 300 դրամ։


Ալեքն ուներ -1200 դրամ
Գնեց -3 պաղպաղա 
 1 պ.-300 դրամ
  մնաց-? դրամ            
                          Լուծում
                        1)3×300=900
դրամ 3 պ.
                         2)1200-900=300  մնաց
 
                                                   Պատ`. 300:

 • Ռոբերտը պատրաստեց 20  խաղալիք, Շուշանը պատրաստեց 2 անգամ ավել խաղալիք, քան Ռոբերտը։ Նրանք իրենց պապիկին:
   խաղալիքների կեսը ներկեցին դեղին, իսկ մյուս կեսը՝ կարմիր։ Քանի՞ դեղին և քանի՞ կարմիր խաղալիք ներկեցին Շուշանն ու Ռոբերտը։

                              Ռոբերտը պատր.- 20  խ.
                              Շուշանը  -2 անգամ ավել 

                            Ներկեցին –կեսը դ. , կեսը    կ.
                            Յուր-?խաղալիք

                                             Լուծում
                                   
                                        1) 20×2=40խ.Շուշանը
                                         2) 20+40=60 խ
                                          3)60:2=30 խ  դ. կ.

                                                   Պատ՝.30 խաղալիք:
                                                                             

Լրացուցիչ 30․03

 1. Համեմատի՛ր։ 

6457 < 64570

5321< 6321

5321<  5421

5351> 5311

7620< 7628

13782< 23897

87965 <98562

 • Թվերը գրի՛ր տառերով։

198- հարյուր իննսունութ

4198-չորս հազար հարյուր իննսունութ

41198- քառասունմեկ հազար հարյուր իննսունութ

411198—չորս հարյուր տասնմեկ  հարյուր իննսունութ

87191-ութսունյոթ հազար հարյուր իննսունմեկ

 • Կատարի՛ր։

560+150+40+50=600+200=800

10+30+290+170=300+200=500

350+50+600=400+600=1000

610+90+200=700+200=900

150-70-50=100-70=30

 • Համառոտագրի՛ր և լուծի՛ր խնդիրները։
 • Ավտոմեքենան a  կետից b, որը հավասար 150 կմ-ի, անցավ երեք օրում։ Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ մեքենան առաջին, երկրորդ և երրորդ օրերին, եթե գիտենք , որ ամեն օր նույնքան ճանապարհ է անցել։

I օրը-?կմ   II օրը-?կմ   III օրը-?կմ  

a_______  ________    ________b

                      150 կմ

                           Լուծում
                           150:3=50 կմ I,II,III I օրը

                                                         Պատ․՝ 50 կմ։

 • Նարեկն ուներ 800 դրամ, երբ նա 300 դրամ տվեց եղբորը, եղբայրն ունեցավ  500 դրամ։ Որքա՞ն դրամ ուներ եղբայրը սկզբում և որքա՞ն մնաց Նարեկի մոտ եղբորը տալուց հետո։

Ուներ- 800 դրամ
Տվեց-300 դրամ
Եղբայրն ունեցավ — 500 դրամ
Եղբայրն ուներ-? դրամ
Նարեկի մոտ մնաց -? դրամ

                                      Լուծում

                                1)    800-300=500 դրամ մնաց Նարեկի մոտ
                                2)    500-300=200 ուներ եղբայրը

                                                     Պատ․՝ 500 դրամ, 200 դրամ

Հորինուկ խնդիրներ

3. 1 կգ վարունգ-250դ
1 կգ լոլիկ-300դ
4կգ լոլիկ և 5 կգ վ.-?

Լուծում
1) 250x 5=1250դ 5 կգ վ.
2) 300x 4=1200դ 4 կգ լ.
3)1250+1200=2450 դ ընդ.
Պատ.՝ 2450դ.

4. 100մ լար-6000դ
10մ լարը-?

Լուծում
1) 6000:100=60դ 1 մ լար
2) 60×10=600 դ 10 մ լար

Պատ.՝ 600դ

5. P=90
Եռանկյան կողմը-? սմ
Լուծում

90:3=30սմ եռ. կողմը

Պատ.՝ 30ց,

Հորինուկ խնդիրներ

 1. Աննան գնեց -15 կգ կ. 1500դ.
  Անին գնեց-12կգ կ. -?
   

                       Լուծում

 1.  1500:15= 100դ. 1 կգ կ
 2. 100x 12=1200 դ 12կգ կ.

                                         Պատ.՝ 1200 դրամ

 •  Հայկն ուներ -90դ.
  Արամն ուներ -4 անգամ ավել
  Գնեց -5 պաղպաղակ
  1 պաղպաղակ-?

                   Լուծում
 

 1. 90×4=360 դ Արամը
 2. 90+360=450 դ ընդ
 3. 450:5=90 դ 1 պ.

                                  Պատ՝90 դրամ

Exercices 9, 10, 11

ex.9

Every day I get up at 8 o’clock.

I wash my face and hands ,

I take my book and exercise books and go to school.
In the street I see my friend.
In the evening I read a book and watch TV.
At 10  o’clock I go to bed.

ex 10 Fill in at , in ,to, after

I get up at 8 o’clock.

 After  breakfast I take my books and go … school.

In the  street I see my friend.

 After school I come home.

In the evening I read a book.

At 10 o’clock I go to bed.

ex11   True or false?

 1. False
 2. True
 3. True
 4. False
 5. True

Առաջրանքներ 16.03

 • Թվերը գրի՛ր տառերով։

51860-հիսունմեկ հազար ութ հարյուր վաթսուն

78952-յոթանասունութ հազար ինը հարյուր հիսուներկու

36185- երեսունվեց հազար հարյուր ութսունհինգ

66645-վաթսունվեց հազար վեց հարյուր քառասունհինգ

84090-ութսունչորս հազար իննսուն

85019-ութսունհինգ հազար տասնինը

 • Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

90 x 20 = 1800

40 x 10 = 400

30 x 80 = 2400

30 x 60 = 1800

8 x 700 = 5600

90 x 5 = 450

40 x 30 = 1200

60 x 30 = 1800

 • Լրացրո՛ւ պակասող թիվը։

450 + 270 + 130 +100 + 50 = 1000

510 + 250 + 150  + 90  = 1000

120 + 670 +  180 + 30 = 1000

       240+180 + 160 + 420 = 1000

 • Լուծի՛ր խնդիրները։
  Ա. Խանութում կար 40 հաց: Գնեցին հացի կեսը: Քանի՞ հաց մնաց խանութում:

Լուծում
1)40:2=20  (
հաց)Գնեցին
2)40-20=20  (հաց) մնաց

Պատ․՝20՞ հաց :

Բ․ Մաւյրիկը պատրաստեց 50 կարկանդակ: Կարկանդակների կեսը երեխաները կերան: Քանի՞մնաց:

Լուծում
1) 50:2=25 (
կ). կարկանդակ
2)50-25=25(կ) կարկանդակ

Պատ․՝25) կարկանդակ:

Գ․ Աննան ուներ 5800 դրամ: Նա իր գումարի կեսը օգտագործեց գնումների կատարելիս: Ինչքա՞ն գումար մնաց Աննայի  մոտ:

Լուծում
1) 5800:2=2900դ օգտ
2)5800-2900=2900 դ մնաց

Պատ․՝2900դրամ

Դ․ Անիի տնից մինչև դպրոց  2000 մ է: Անին անցավ ճանապարհի կեսը: Ինչքա՞ն ճանապարհ մնաց անցնելու:

Լուծում

                                                  1)2000:2=1000մ անցավ
                                                 2)2000-1000=1000մ մնաց

Պատ․՝1000մ