Վաղ պետական կազմավորումը Հայաստանի տարածքում։

Վաղ Պետական կազմավորումները Հայաստանի սարածքում

 1. Պետական ի՞նչ կաուցվածք ուներ Արատտա երկիրը։
   Հայկական լեռնաշխարհում հայտնի պետություն էր Արատտան է, որը գոյություն է ունեցել XXVIII-XXVII դարերում։Արատտան ուներ հզոր բանակ պարսպապատ մայրաքաղաք և սեթական գիր։
 2. Ե՞րբ են առաջին անգամ հիշատակվում <<Արմենիա>>անվան նախաձևերը։

Օտար լեզուներում Հայաստանն անվանում էին <<Արմենիա>> Ք․ա․ XXIV-XXIII դարերում։ Հին ժամանակներից նշվում է նաև, որ Արմի երկրում ապրում էին <<Հայա որդիները>>, այսինքն հայորդիներ։

 • Ի՞նչ գիտեք Կուտիկական  աշխարհակալության մասին։
  Ք․ա․ XXIII դարի վերջին բռնակալ Նարամ-Սինը նվաճել էր ողջ միջագետքը և հալածում էր ժողովրդին, դրա համար Շումերը օգնություն էր խնդրում Հայկական լեռնաշխարհից։ Մենք օգնում ենք և կործանում նրա զորքը։  Շումերական սեպագիր առանձնագրություններում Կորդվաց աշխարհը կոչվում է Կուտիկական։ Այդ պատճառով մեր նախնիների պատմությանը հայտնի է  Կուտիկական աշխարհակալություն։
 • Նեիկայացրե՛ք Հայասա թագավորությանը և Նաիրի երկիրը։
  Ք․ա․ XV-XIII դարերում Հայաստանի արևմուտքում բնակվող խեթերը, մեր երկիրը անվանում էին <<Հայասա>>, իրենց լեզվով նշանակում էր <<հայերի երկիր>>։
  Հայասան ուներ իր արքունիքը, բանակը, քաղաքային կենտրոնները, դիցարանը ։

Ք․ա․ XIII-X  դարերում Հայկական լեռնաշխարհից հարավ գտնվող Ասորեստանի արքաները Հայաստանի հարավում և Վանի լճի ավազանում շատ անգամներ հիշատակվել են Նաիրի երկիրը։ Այն հիշատակվում է իբրև <<ընդարձակ, հպատակություն չճանաչող երկիր, ուներ 250 քաղաք՝ զորավոր պարիսպներով>>։

 • Պատմե՛ք Հայկազունիների Արարատյան թագավորության մասին։
  Ք․ա․ IX դարի առաջին կեսին Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնում և հյուսիսում հիշատակվում է Ուրարտույի մասին։Դա Հայկի սերունդների ստեղծած Արարատյան թագավորությունն էր։ Հայաստանը Ուրարտու է կոչվում  մինչև Ք․ա․ IX դարի կեսը։Ուրարտույի արքա հիշատակվում է Արմեն։

Robin Hook and his merry men

1. Complete the statements correctly.

Robin Hood and his Merrie men lived in the forest as

b. The Sheriff wanted to arrest them 2.Robin Hood and his merry men attacked the rich as a.they wanted to give the money to the poor 3. Once Robin Hood met one of the Sheriff’s men b.who tried to catch him 4.When they came to the town C. Robin gave him so much drink that he fell asleep

6. What’s the word for

To rob- to steal from others or take things from them by force. To be dressed in — to have something on. To arrest — to seize by authority or law. To attack-to stop and hold something or somebody

Задание 4

Задание 4. В 5 предложениях напиши, как ты
Мои зимние каникулы я провел очень хорошо. Я много гулял, играл в снежки со своими друзьями, смотрел интересные телепередачи. На Рождество мы с мамой пошли в «Оушен парк». Там было сказочно красиво. Хотя в Китае Новый год отмечают не так, как в Армении, но здесь тоже всё очень красиво и интересно.

Задание

Задание 1.

Все имена существительные делятся на одушевлённые и неодушевлённые. Одушевлённые имена существительные обозначают

лиц и животных и отвечают на вопрос КТО?; неодушевлённые имена существительные обозначают предметы, растения и явления неживой

природы и отвечают на вопрос ЧТО?

Раздели слова на одушевленные- неодушевленные:

ЧТО?- город, танец, школа, задача, письмо, сапог, кувшин, голова, глаз, золото, камень, звук, буква, поле, фантазия, болезнь, снег,  каток.

КТО?- дети, человек, пингвин, девочка, учитель, хирург, щенок, рыба, тренер.

Упражнение 2. Ответьте на вопросы по модели.

Модель: Кто смотрит фильм? (я) – Я смотрю фильм.

1. Кто говорит по-русски? Мы говорим по-русски. 2. Кто учит новые слова? Они учат новые слова. 3. Кто любит кофе? Вы любите кофе. 4. Кто смотрит иностранный фильм? Ты смотришь иностранный фильм 5. Кто ходит гулять? Она ходит гулять.6. Кто учится в Харькове? Он учится в Харькове.

Упражнение 3. Вместо точек вставьте глагол писать в нужной форме.

1. Я пишу длинное письмо. 2. Он пишет трудный диктант. 3. Мы пишем русские слова. 4. Ты пишешь домашнее упражнение. 5. Вы пишете лёгкий текст. 6. Они пишут новые

глаголы.

մայրենի

     Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։ Վառվռուն, ախորժակ, մրմռալ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, արժանի, ճռճռալ, արհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր,խոժոռ, թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

Տեսակավորող Գլխարկի խոսքում կգտնես. • ուղղագրական սխալները, • կետադրական սխալները:

Գուցե մտածես՝ գեղեցիկ չեմ ես, Եվ կսխալվես, թե տեսածով դատես։ Երդվում եմ կոտրած ճարմանդովս միակ, Որ չկա աշխարհում ինձ նման գլխարկ։ Բայց թե կասկածես ու շատ փնտրտես, Քիթս կկտրեմ ,թե ուրիշը գտնես։ Դեն նետեք բերետ, փափախ ու կեպի՝ Գլխարկներ դատարկ, ապուշ, անհոգի։ Ես եմ այստեղ միայն կարևոր, ամենագետ ու գլխավոր, Գլխարկն եմ ես անզուգական, իմաստուն ու զորավոր։ Տեսակավորող Գլխարկն եմ ես, Գլխարկների արքան հեռատես․ Թե վստահես ու գլխիդ ինձ դնես, Ճակադագիրդ այստեղ կտեսնես։ Դու երբեք ինձնից ոչինչ չես թաքցնի, Դի՛ր գլխիդ վստահ ու մի՛ վարանի։ Կասեմ քեզ շիտակ, թե ուր կգնաս, Ինչ գործեր կանես, ում կընկերանաս։