Թեմա 11 Հին Հայաստանի մշակույթը

Թեմա 11

Հայաստանի մշակութը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է հելլենիստական մշակույթը։

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներից և Աքեմենյան Պարսկաստանի անկոմից հետո  Ասիայի երկրներում առաջացան հելլենիզմը, որը նշանակում է հունականության դարաշրջան։ Այդեղից տարածվեց հունարեն լեզուն, որից առաջացավ նոր մշակույթ այն կոչվեց հելլենիստական մշակույթ։ Այն լայնորեն տարածված էր բարձրաստիճան մարդկանց մոտ։

2․ Ի՞նչ նպատակով էին կառուցվում ամրոցները և տաճարները։   
     Նկարագրեք Գառնու ամրոցը և տաճարը։

   Ամրոցներ կառուցել են, որ պահպանված լինեն թշնամուց։ 
Գառնու տաճարը եղել է հայոց թագավորների ամառանոցը՝ իր հզոր պարիսպներով, պալատով և տաճարով։ Նրա պարիսպները կառուցվել է հսկա  տաշած քարերից։ Նրա  հաստությունը երկու մետրից ավելին էր և ունեցել է հուժկու աշտարակ։

Ex.1o, p.69

1. We went to the beach last weekend .
2. Did your mom make a chocolate cake yesterday?
3. Dad doesn’t work on Sunday .
4. He didn’t come to the party last Saturday.
5. My cousins don’t visit every weekend .
6. Did Julia wear jeans to school yesterday?
7. The children always do their homework in their rooms .
8. I sent a Claire an Emil yesterday afternoon.

Վարժ․ 1209

1209
Կատարե՛ք բաժանում և արդյունքի ճշտությունը ստուգե՛ք բազմապատկման միջոցով․

ա) 18612:198=94
բ)13266:603=22
գ)614328:7504=82
դ) 569430:570=999
ե)110592:1024=108
զ) 4312:196=22
է)2320675:3725=623
ը) 2147505:7641=305
թ) 3066363:3033=1011