ex.182. p.144

 1. Tom plays football on Saturday.
 2. He doesn’t play football every day.
 3. I am wearing suit now.
 4. I am not wearing jeans now.
 5. My friend doesn’t like to play football.
 6. I am not reading now.
 7. Is he sleeping now?
 8. We don’t go to the country in winter.
 9. My sister eats sweets every day.
 10. She is  not eating sweets now.
 11. They don’t do their homework in the afternoon.
 12. They don’t go for a walk in the evening.
 13. My father doesn’t work on Sunday.
 14. He works every day.
 15. I read books in the evening.
 16. I don’t read books in the morning.
 17. I am writing an exercise now.
 18. I am not writing a letter now.
 19. They are playing in the yard now.
 20. They are not playing in the street now.
 21. Are they playing in the room now?
 22. He helps his mother every day.
 23. Does he help his mother every day?
 24. He doesn’t help his mother every day.
 25. Do you go to school on Sunday?
 26. Is she working in a shop now?
 27. Is he delivering furniture now?
 28. Do you go to the opera with your friends?
 29. Who is your favorite opera singer?

ex.181, p.144

Ex.181 p.144

 1. He works in the center of Chicago.
 2. Does he work in the center of Chicago?
 3. He doesn’t work in the center of Chicago.
 4. They read a lot of books.
 5. Do they read many books?
 6. They don’t read many books.
 7. The children are eating soup now.
 8. Are the children eating soup now?
 9. The children are not eating soup now.
 10. Do you play volleyball well?
 11. When do you play volleyball?
 12. What does Nick do in the evening?
 13. Does he go to the cinema in the evening?
 14. We don’t dance every day.
 15. Look! Kate is dancing.
 16. Does Kate sing well?
 17. Where does he go in the evening?
 18. He doesn’t  sleep after dinner.
 19. My granny sleeps after dinner.
 20. When do you sleep?
 21. Nina is not sleeping now.
 22. Where does John live? – He lives in England.
 23. My friend from Switzerland speaks 4 languages.
 24. Does Elvire speak English, German and French?- Yes she does.
 25. She doesn’t only speak Italian.

Translation

 1. Իմ սենյակը ընդարձակ է և հարմարավետ:
  My room is large and comfortable.

 2. Իմ հայրիկը հաճախ գնում է կենդանիների խանութ և գնում է ուտելիք իմ շան համար:

My father often goes to the pet shop and buys some  food for my dog.

 1. Ես միշտ խնամում եմ իմ շանը:
  I always take care of my dog.

 2. Մենք գնում ենք զբոսնելու հիմա:
  We are going for a walk now.

515 Կատարի՛ր գործողությունը


ա) 42կմ- 350մ=41 կմ1000մ — 350մ =41կմ 650 մ

  12 դմ 2 սմ -7 սմ  =11 դմ 12 սմ-7 սմ =11 դմ 5 սմ

Բ)    82կգ-6գ=81 կգ1000 գ-6գ=81 կգ 994 գ

22 տ 200 կգ-380 կգ=21 տ1000 կգ -380 կգ=21 տ 820 կգ

Գ) 250 օր -15 ժ=24 օր  24 ժ-15 ժ=24 օր 9 ժ

18 ժ20 ր-30ր=17 ժ 20 ր-30 ր=17 ժ50ր

512 Կազմի՛ր արտահայտություն և գտիր

          1) .(12118-412)x7=5642

        2)2188=412):8=222

         3)516:12+842=245

491 Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ
    լուծում

         95-15=80կմ

                                        Պատ՝․80կմ։

   455 Կազմի՛ր արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը։
ա)              լուծում

              2×46=92սմ

                                         Պատ՝․92սմ։

  Բ)                   լուծում

                1) 76:2=38

                 2)38:2=19            

                                             Պատ՝․19:

499 Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

499 ա)
241x(14300-13850)-(47324-23405-23193)=108000

         1) 14300-13850=450
          2)47324-23405=23919
          3) 23919-23193=726
          4) 241×450=108450
          5) 108450-450=108000


    բ ) 128000:( 33454+3054)-(47324-47258):33=0


                1) 33454+30546=64000
                 2) 47324-47258=66
                 3) 128000:64000=2
                 4)  66:33=2
                 5)2-2=0

          

Упражнение 1

Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение. Модель: Это … книга. – Это моя книга.

 А) мой, моя, моё 

1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё   упражнение. 5. Это моя мама. 6. Это моё окно.

 Б) наш, наша, наше 1. Это наш класс. 2. Это наша комната. 3. Это наше окно. 4. Это наш  преподаватель. 

 4 В), твой твоя, твоё 1. Это твой твой дом. 2. Это твоя бабушка. 3. Это воё слово. 4. Это твой учебник. 5. Это твоя  подруга. 6. Это твоё письмо.

 Г) ваш, ваша, ваше 1. Это  журнал. 2. Это ваш семья. 3. Это ваша группа. 4. Это  ваш преподаватель. 5. Это ваш отец. 6. Это ваше письмо.