Robin Hook and his merry men

1. Complete the statements correctly.

Robin Hood and his Merrie men lived in the forest as

b. The Sheriff wanted to arrest them 2.Robin Hood and his merry men attacked the rich as a.they wanted to give the money to the poor 3. Once Robin Hood met one of the Sheriff’s men b.who tried to catch him 4.When they came to the town C. Robin gave him so much drink that he fell asleep

6. What’s the word for

To rob- to steal from others or take things from them by force. To be dressed in — to have something on. To arrest — to seize by authority or law. To attack-to stop and hold something or somebody

Задание 4

Задание 4. В 5 предложениях напиши, как ты
Мои зимние каникулы я провел очень хорошо. Я много гулял, играл в снежки со своими друзьями, смотрел интересные телепередачи. На Рождество мы с мамой пошли в «Оушен парк». Там было сказочно красиво. Хотя в Китае Новый год отмечают не так, как в Армении, но здесь тоже всё очень красиво и интересно.

Задание

Задание 1.

Все имена существительные делятся на одушевлённые и неодушевлённые. Одушевлённые имена существительные обозначают

лиц и животных и отвечают на вопрос КТО?; неодушевлённые имена существительные обозначают предметы, растения и явления неживой

природы и отвечают на вопрос ЧТО?

Раздели слова на одушевленные- неодушевленные:

ЧТО?- город, танец, школа, задача, письмо, сапог, кувшин, голова, глаз, золото, камень, звук, буква, поле, фантазия, болезнь, снег,  каток.

КТО?- дети, человек, пингвин, девочка, учитель, хирург, щенок, рыба, тренер.

Упражнение 2. Ответьте на вопросы по модели.

Модель: Кто смотрит фильм? (я) – Я смотрю фильм.

1. Кто говорит по-русски? Мы говорим по-русски. 2. Кто учит новые слова? Они учат новые слова. 3. Кто любит кофе? Вы любите кофе. 4. Кто смотрит иностранный фильм? Ты смотришь иностранный фильм 5. Кто ходит гулять? Она ходит гулять.6. Кто учится в Харькове? Он учится в Харькове.

Упражнение 3. Вместо точек вставьте глагол писать в нужной форме.

1. Я пишу длинное письмо. 2. Он пишет трудный диктант. 3. Мы пишем русские слова. 4. Ты пишешь домашнее упражнение. 5. Вы пишете лёгкий текст. 6. Они пишут новые

глаголы.

մայրենի

     Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։ Վառվռուն, ախորժակ, մրմռալ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, արժանի, ճռճռալ, արհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր,խոժոռ, թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

Տեսակավորող Գլխարկի խոսքում կգտնես. • ուղղագրական սխալները, • կետադրական սխալները:

Գուցե մտածես՝ գեղեցիկ չեմ ես, Եվ կսխալվես, թե տեսածով դատես։ Երդվում եմ կոտրած ճարմանդովս միակ, Որ չկա աշխարհում ինձ նման գլխարկ։ Բայց թե կասկածես ու շատ փնտրտես, Քիթս կկտրեմ ,թե ուրիշը գտնես։ Դեն նետեք բերետ, փափախ ու կեպի՝ Գլխարկներ դատարկ, ապուշ, անհոգի։ Ես եմ այստեղ միայն կարևոր, ամենագետ ու գլխավոր, Գլխարկն եմ ես անզուգական, իմաստուն ու զորավոր։ Տեսակավորող Գլխարկն եմ ես, Գլխարկների արքան հեռատես․ Թե վստահես ու գլխիդ ինձ դնես, Ճակադագիրդ այստեղ կտեսնես։ Դու երբեք ինձնից ոչինչ չես թաքցնի, Դի՛ր գլխիդ վստահ ու մի՛ վարանի։ Կասեմ քեզ շիտակ, թե ուր կգնաս, Ինչ գործեր կանես, ում կընկերանաս։

Մարմինների փոխազդեցության ուժը

Մարմինների փոխազդեցության ուժը

Հարցեր և առաջադրանքներ․

Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը։

Մարմնի արագությունը փողվում է այն ժամանակ, երբ նրա վրա ազդում է այլ մարմիններ։
օրինակ՝  սեղանի վրա դրված պողպատե գնդակը սկսում է շարժվել, երբ այն հրում ենք։

 •  Ի՞նչ է բնութագրում ուժը;
  Մարմնի արագությունը փոծում է այն դեպքում, երբ նրա վրա ազդում է այլ մարմնին այսինքն՝ նրա ուժի միջոցով։ Եվ այդ ուժի ազդետության արդյունքում էլ կարող է փոխվել արագությունը կամ ողղությունը։
 • Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը։

Այն նշանակվում է F տառով։

New words 2

a textbook-դասագիրք
a copy-book-տետր
a note-book-նշումների տետր
an exercise-book-վարժությունների տետր
a pencil-մատիտ
crayon-յուղամատիտ
chalk-կավիճ
a bookcase-գրապահարան
a desk-դպրոցական սեղան
a table-սեղան
a chair-աթոռ
glue-սոսինձ
rubber-ռետին
a ruler-քանոն
a chalkboard-գրատախտակ
a map-քարտեզ
a wall chart-մատի գծապատկեր
a pointer-ցույցափայտ
paper-թուղթ
a computer-համակարգիչ
a bag-պայուսակ
a teacher-ուսուցիչ
a schoolboy-աշակերտ
a group-խումբ
a class-դաս
a computer class -համակարգյային դաս
a classroom -դասասենյակ

a laboratory -լաբորատորիա
a library-գրադարան
a timetable-դասացուցակ
to attend classes -մասնակցել դասին
to be good at-լավ լինել․․․ բանից
to be present-ներկա
to be absent -բացակա
to be on duty-հերթապահ լինել
at school-դպրոցում
in class-դասին
in the classroom-դասասենյակում
in the library -գրադարանում

exercices

 1. Make up sentences with the mixed words.

  1. Jim went out and sat on the steps.
  2. The postman looked in his bag.
  3.Again he sat on the steps.
  4.The postman took out a letter from his bag.
 2. Complete the sentences use the correct form of these verbs.

  close, drink, go, have, like, meet, speak, teach, wash

  1. She’s clever, she speaks four languages.
  2. Steve drinks a cop of tea.
  3.We usually have dinner at 7 o’clock.
  4. I like horror movies and often go to the cinema with my friends.
  5. The Museum closes at 5 o’clock on Saturdays.
  6. She is a teacher. She teaches English.
  7.Your job is very interesting. You meet a lot of people.
  8. Peter washes his hair every day.

 3. Put the correct verb forms.

  1. John has breakfast at 8 o’clock.
  2. Karen doesn’t have breakfast.
  3. How does Karen go to work?
  4. John goes to work by bus.
  5.My father works in Canada.
  6.He does not like travelling.
  7.He gets up at 7.
  8.What does he work on Saturdays?
  9. What does your father do?

new words

to be on holiday-արձակոււրդում լինել
to go on holiday-արձակուրդ գնալ
to go camping-գնալ ճամբար
trip-կարճ ուղղևորություն
an idea-միտք, գաղափար
farm-ագարակ
cheap-էժան
expensive -թանկ
to have a cold-մրսել
to miss-կարոտել
an envelope -ծրար
to post a letter-նամակ ուղարկել
step-աստիճաբ